Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Tilskudsregler

for folkeoplysende foreninger


Her finder du oplysninger om de tilskudsmuligheder, der tilbydes i Lemvig Kommune til folkeoplysende foreningsarbejde.

 

Fold alle ud

For at blive godkendt som en folkeoplysende forening i Lemvig Kommune, skal foreningens vedtægter godkendes af Familie- og Kultursekretariatet.  Vedtægterne godkendes i henhold til reglerne i Folkeoplysningsloven.

En folkeoplysende forening er enten:

 • En forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, som omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer.
 • En forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, som rummer idræt og idebestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde.

Foreningen skal oprettes i Conventus.
Her er link til vejledning i oprettelse i Conventus http://foreningsportal.lemvig.dk/
Klik på ”Conventus” og videre på ”Vejledning til Conventus”

Når foreningen er oprettet i Conventus, vil formand og kasserer modtage information/oplysninger om ansøgningsfrister og lign. fra Familie- og Kultursekretariatet.

Hvis foreningen får ny formand, ny kasserer eller nye bestyrelsesmedlemmer, skal foreningen selv rette oplysningerne i Conventus.

Godkendte foreninger, der modtager kommunale tilskud, skal hvert år indsende et revideret regnskab. Regnskabet skal være underskrevet af alle i bestyrelsen.

Såfremt Familie- og Kultursekretariatet ikke modtager regnskabet rettidigt bortfalder retten til tilskud.

Ved vedtægtsændringer skal foreningen indsende de nye vedtægter til godkendelse.

Alle foreninger, der modtager kommunale tilskud, skal have et CVR nummer tilknyttet en NemKonto.

Alle foreninger skal desuden have en digital postkasse.
Se mere herom http://erhvervsstyrelsen.dk/digital_post

Alle folkeoplysende foreninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler, har pligt til at afgive erklæring om, at de overholder reglerne om indhentelse af børneattester. Erklæringen skal indsendes en gang årligt pr. 1. april.

Afgives erklæringen ikke, kan foreningen ikke modtage tilskud eller låne lokaler.

Bliver Lemvig Kommune opmærksom på, at en forening ikke indhenter børneattester efter gældende regler, kan Familie- og Kulturudvalget standse udbetalinger eller tilbageholde disse og fratage foreningen retten til at benytte allerede anviste lokaler.

Der gives tilskud til undervisning, studiekredse, foredrag, debatskabende aktiviteter m.m. for voksne og for børn og voksne sammen, hvor der er deltagerbetaling. Tilskud ydes som en årlig ramme til foreningen til aflønning af lærere og ledere.

Der ydes ikke tilskud til voksenundervisning, hvis formålet er agitation, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro. Desuden ydes der ikke tilskud til voksenundervisning indenfor spil, idræts-, sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans, bortset fra folkedans, eller til emner om fremstilling af rusmidler.

Inden for loven og de kommunale regler træffer den enkelte forening selv beslutning om deltagerbetaling, om ansættelse og afskedigelse af ledere, lærere og andre medarbejdere, om valg af emner og tilrette- læggelsesform, om andre aktiviteter, om kursuslængde og om antallet af deltagere på de enkelte hold.

Den folkeoplysende voksenundervisning skal stå åben for alle.

Ansøgningsfristen er den 1. oktober året før.

Der ydes tilskud således:

Almenundervisning:                 Max. 1/3 af lønudgifterne

Handicapundervisning:            Max. 8/9 af lønudgifterne

Instrumentalundervisning:    Max. 2/3 af lønudgifterne

 

Det samlede tilskud til et foredrag kan højst udgøre 1/3 af lønnen for 6 undervisningstimer.

For at modtage tilskud til voksenundervisning skal Undervisningsministeriets lønbekendtgørelse overholdes.

Debatskabende aktiviteter - 10%-puljen

Den enkelte forening skal afsætte 10% af det samlede tilskud til debatskabende aktiviteter, der kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn. Det er ikke en betingelse, at der er deltagerbetaling.

Aktiviteterne skal foregå, så de opfylder formålet for den folkeoplysende voksenundervisning, og emnerne skal rette sig mod brede målgrupper. I arrangementerne skal der foregå en debat, så deltagerne kan inddrages.

Arrangementerne skal annonceres offentligt og være åben for alle. En eventuel deltagerbetaling skal fremgå af annonceringen.

Et eventuelt overskud ved arrangementerne skal bruges inden for Folkeoplysningslovens område.

Puljen kan ikke anvendes til:

 • befordring af deltagerne,
 • forplejning af og udgifter til overnatning for deltagerne,
 • materiel herunder handicapbetingede udgifter af blivende værdi og
 • entreudgifter for deltagerne.

 

Aktiviteterne må gerne arrangeres i samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner m.v., men de enkelte foreninger skal aflægge et særskilt regnskab over hver deres udgifter og indtægter.

Der skal indsendes dokumentation for alle udgifter, der er ydet tilskud til.

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Den enkelte forening kan af sit tilskudstilsagn, fratrukket 10%, afsætte op til 40% til aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, der kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn.

Tilskuddet kan kun bruges til:

 • løn til de personer, der forestår undervisningen (foreningerne er ikke bundet af satserne i Undervisningsministeriets lønbekendtgørelse)
 • lederhonorar, dog højst 20% af foreningens udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer
 • udgifter til etablering af internetadgang til undervisere på hold inden for fjernundervisning
 • undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi
 • annoncering
 • lokaleudgifter

 

Eventuelle andre udgiftstyper skal afholdes af foreningen selv, typisk via deltagerbetalingen.

Foreningerne afgør selv, hvor store udgifter de vil bruge pr. hold og pr. time.

De tilskudsberettigede udgifter er de faktisk afholdte udgifter, dog højst: Antal lektioner x et beløb, der beregnes på grundlag af satsen til lærer og lederløn m.v. ved almindelig undervisning. Beløbet beregnes for et år ad gangen på baggrund af den forventede udvikling i den almindelige lønsats og kan oplyses ved henvendelse til sekretariatet.

Handicapundervisning

På lederens ansvar indsendes der, sammen med årsopgørelsen, en deltagerliste for denne form for undervisning.

Deltagere fra andre kommuner

Der skal ligeledes, sammen med årsopgørelsen, indsendes et oplysningsskema for deltagere fra andre kommuner, der har deltaget i undervisning eller studiekredse. Deltagerens hjemstedskommune kan opkræves for undervisningen. Hjemstedskommunen er den kommune, hvor deltageren er tilmeldt folkeregistret ved begyndelsen af undervisningen. Der skal afleveres et skema pr. hold.

En deltager, der tilmelder sig undervisning i en anden kommune, skal oplyse sit CPR-nummer til foreningen. HUSK at gøre deltageren opmærksom på, at CPR-nummeret bliver videregivet til Lemvig Kommune.

Flygtninges deltagelse i undervisning

Flygtninge må gerne deltage i voksenundervisningen.

Undervisning udelukkende for flygtninge, med henblik på integration, falder udenfor Folkeoplysningsloven.

Hvis flygtninge/indvandrere gerne vil deltage i undervisningen kan Arbejdsmarkeds- og Integrations-afdelingen give nærmere information. Afdelingen yder ikke tilskud til undervisningen, men kan være behjælpelig med bl.a. tolkebistand.

Lønadministration

Familie- og Kulturudvalget opfordrer foreningerne til selv at administrere lønningerne, evt. via bankernes lønservice.

Lemvig Kommune kan varetage administrationen i forbindelse med aflønning m.v. af ledere og lærere for foreninger, der ønsker dette. Dog er det et krav, at foreningen ikke er tilknyttet en landsdækkende organisation, der gennem Oplysningsforbundenes Fællesråd modtager tilskud efter lov om visse spil, lotterier og væddemål.

Tilskud til leje af lokaler til undervisning

Som hovedregel ydes der ikke tilskud til leje af lokaler, idet foreningerne henvises til at benytte ledige og egnede offentlige lokaler.

Familie- og Kulturudvalget beslutter, om der kan ydes lokaletilskud.

Taksten for lokaletilskud kan oplyses ved henvendelse til sekretariatet.

Årsopgørelsen

Hvert år, inden den 1. februar, indsender foreningerne en årsopgørelse for voksenundervisning, debatskabende aktiviteter og eventuelle fleksible tilrettelæggelsesformer. Skemaerne til årsopgørelsen sendes til de foreninger, der har modtaget tilskud.

Medlemstilskud

Der ydes et tilskud pr. aktivitetsmedlem under 25 år

 • der har bopæl i Lemvig Kommune
 • der har betalt kontingent

Der ydes også medlemstilskud til handicappede medlemmer over 25 år, der har betalt kontingent, når aktiviteten fordrer en hjælper for den handicappede. Der ydes ikke tilskud til hjælperen.

Den enkelte forening træffer selv beslutning om anvendelse af tilskuddet.

Tilskud pr. medlem

Det budgetterede beløb til medlemstilskud fordeles ligeligt blandt foreningerne i forhold til det godkendte antal aktivitetsmedlemmer fra året før. Tilskuddet kan derfor variere fra år til år.

Der ydes maximalt tilskud med 1 kr. pr. aktivitetsmedlem til foreningernes aktiviteter i motionscentre. Der ydes kun tilskud, hvis aktiviteten er fastlagt og foregår på hold med instruktør.

Der udbetales kun et tilskud pr. aktivitetsform pr. medlem.

Familiekontingent

Hvis en forening anvender familiekontingent opgøres kontingentsatsen pr. medlem som et gennemsnit pr. familie.

Eksempel:

Hvis en familie på 5 medlemmer i alt betaler 500 kr. i kontingent beregnes kontingentsatsen til 100 kr. pr. medlem.

Hvis en familie på 4 medlemmer i alt betaler 500 kr. i kontingent beregnes kontingentsatsen til 125 kr. pr. medlem osv.

Ansøgning

Ansøgning om medlemstilskud foregår via Conventus. Når foreningen pr. 31/12 opgør antallet af medlemmer og sender til det centrale foreningsregister, kan foreningen samtidig sende opgørelsen til kommunen.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet bliver udbetalt i oktober kvartal.

Tilskud til uddannelse af ledere og trænere

Hvert år, inden den 1. april, indsender foreningerne et budget over foreningens forventede udgifter til leder- og træneruddannelse i det pågældende kalenderår. Samtidig indsendes opgørelse af udgifterne fra året før og dokumentation herfor. Der ansøges elektronisk via http://foreningsportal.lemvig.dk/                           

Sekretariatet godkender foreningernes budgetter indenfor det afsatte beløb til uddannelse af ledere og trænere, og foreningen får herefter udbetalt det bevilgede beløb som et a conto tilskud.

Der ydes kun tilskud til:

 • kurser for ledere/trænere, der ikke modtager løn,
 • kurser for dommere,
 • foreningen. Udgifter, der er afholdt af deltagerne, dækkes ikke.
   

Der ydes tilskud med 75% af kursusafgiften inkl. forplejning.

Desuden ydes der tilskud til befordring med p.t. 2,05 kr. pr. km (2015) svarende til statens laveste takst for befordringsgodtgørelse. Hvor samkørsel er mulig skal dette benyttes.

Hvis foreningen har haft mindre udgifter end det godkendte budget, skal beløbet tilbagebetales til Lemvig Kommune. Beløbet modregnes i a conto tilskuddet for næste kalenderår.

Hvis foreningen har haft flere udgifter end det godkendte budget, kan der kun ydes yderligere tilskud, hvis der er midler tilbage indenfor det afsatte beløb til uddannelse af ledere og trænere.

Unglederuddannelsen

Fra skoleåret 2014/15 ydes der tilskud til unglederuddannelsen med 75%. Der ydes ikke tilskud til ungleder-/miniunglederuddannelsen i skoleregi.

Tilskud til Ungdomsklubber

Der gives tilskud til ungdomsklubber, der er godkendt under Folkeoplysningsloven.

Ansøgning med sæson (periode), ugentlig åbningstid og budget indsendes til Familie- og Kultursekretariatet senest den 1. april.

Tilskud

Ungdomsklubber, der får tilskud efter disse særlige tilskudsregler, kan ikke samtidig modtage andre tilskud efter Folkeoplysningsloven.

Der ydes tilskud med 85% af godkendte lønudgifter og 80% af øvrige godkendte udgifter, således at klubberne selv afholder henholdsvis 15% og 20% af disse udgifter. Til rengøring ydes der max. tilskud med 1.500 kr. pr. sæson.

Ungdomsklubben skal have Familie- og Kulturudvalgets godkendelse inden et eventuelt lejemål indgås.

Der bevilges løntimer efter følgende tabel:

 

 

Åbningstid: 2 dage/uge

a)

1 - 20 medlemmer

21 - 40 medlemmer

41 - 80 medlemmer

over 80 medlemmer

max. 7 timer/uge

max. 10,5 timer/uge

max. 18 timer/uge

max. 19 timer/uge

 

b) Der ydes lederhonorar efter gældende regler, dvs. 1 time pr. ugentlig åbningsdag.

Ungdomsklubberne afgør selv, hvilke medarbejdere de vil have ansat i klubben. Klubberne må gerne ansætte 16 og 17-årige som medhjælpere, men disse medhjælpere må aldrig være alene i klubben, men skal altid være sammen med en ansat over 18 år.

Tilskuddet er sammensat af et grundtilskud, tilskud pr. medlem, tilskud til løn/rengøring samt evt. tilskud til lokaler. Løn- og tilskudssatserne kan oplyses ved henvendelse til sekretariatet.

Kommunen kan varetage administrationen i forbindelse med aflønning af medarbejderne, hvis klubberne ønsker dette.

Regnskab

Ungdomsklubben indsender regnskab for de tilskudsberettigede udgifter senest ved udgangen af måneden efter sæsonens afslutning.

Hvem kan låne lokaler?

Foreninger, der tilbyder frivilligt foreningsarbejde, og som er godkendt og registreret i Lemvig Kommune, anvises lokaler efter folkeoplysningsloven.

Derudover har enkelte skolebestyrelser fastsat principper for lån af skolernes lokaler.

Ledige offentlige lokaler og udendørsanlæg stilles til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr, når lokalerne findes egnede til det anviste formål, og når kommunen ikke selv skal bruge dem.

Lokaletildelingen kan aflyses ved stævner og lignende.

De vedtagne ordensregler og principper for de pågældende lokaler skal overholdes.

Lån af lokaler prioriteres således:

 1. Lokaler der er særligt velegnede til virksomhed for handicappede.
 2. Lokaler til virksomhed med aktiviteter for børn og unge.
 3. Lokaler til voksenundervisning og aktiviteter i tilknytning hertil.
 4. Lokaler til aktiviteter for voksne.

Familie- og Kulturudvalget kan, efter skriftlig varsel, inddrage tilladelsen til at benytte lokaler m.v., hvis det gentagne gange konstateres, at disse ikke udnyttes i rimeligt omfang, eller hvis de regler der er fastsat for brug af lokalerne overtrædes.

Lokalerne skal afleveres opryddet. Hvis kommunen får ekstra udgifter til pedel og rengøring på grund af manglende oprydning m.v., vil foreningen blive opkrævet for denne udgift.

Hvilke lokaler kan lånes?

 • Christinelystskolen
 • Harboøre Skole
 • Klinkby Skole
 • Lemtorpskolen
 • Lemvig Gymnasium
 • Nørre Nissum Skole
 • Nørlem SFO
 • Ramme Skole
 • Tangsø Skole
 • Thyborøn Skole

Ansøgning

Følgende lokaler kan kun søges via Conventus:

 • Lemtorpskolens hal
 • Lemvig Gymnasiums hal

Vejledning til ansøgning via Conventus kan findes her https://www.conventus.dk/support/brugervejledning.php?id=3575

Øvrige lokaler bookes ved henvendelse til den enkelte skole.

Hvis foreningen har timer der aflyses, skal timerne afmeldes i Conventus eller til skolen senest 1 uge før, så timerne evt. kan udlånes til andre foreninger.

Hvis aflysninger ikke afmeldes i Conventus eller til skolen, vil der blive opkrævet gebyr for lån af lokalerne i disse timer.

Ansøgningsfrist

Hvert skoleår foretages der ny fordeling af alle lokaler. Ansøgning skal indsendes senest den 1. juni.

Når fordelingen er færdig, kan der stadig søges om lån af ledige lokaler, dog skal der altid søges senest 14 dage før lokalet skal bruges.

Foreninger, der ønsker lokaler til afholdelse af stævner og andre arrangementer, bør søge om dette senest 1. juni af hensyn til eventuelle aflysninger af andre foreningers faste tider. Søges der senere, er der risiko for, at ansøgningen ikke kan imødekommes.

Betaling for lån af offentlige lokaler

For lån af gymnastiksale og idrætshaller skal der betales et gebyr. Der ydes ikke lokaletilskud til gebyret. For andre lokaler skal der ikke betales gebyr.

Gebyret pr. time (60 minutter) er fastsat til følgende:

             Gymnastiksal:                                                                          19,00 kr.

             Idrætshal:                                                                                  82,50 kr.

Gebyret opkræves hvert halve år.

Lån af lokaler til overnatning

For lån af lokaler til overnatning, f.eks. i forbindelse med afholdelse af stævner, betales flg. beløb pr. døgn til delvis dækning af kommunens udgifter:

Christinelystskolen, Harboøre Skole, Lemtorpskolen,
Nørre Nissum Skole, Tangsø Skole og Thyborøn Skole :      1.000 kr.

Klinkby Skole, Ramme Skole og Nørlem SFO:                              500 kr.

Lemvig Gymnasium - aftales med pedellen.

Der skal indsendes skema til brandmyndighederne med oplysning om overnatningerne, skemaet kan findes på http://www.lemvig.dk/Beredskab/Midlertidig-overnatning.aspx

Foreningerne skal selv stille med brandvagter om natten, ligesom det forventes, at skolens ordenregler bliver overholdt og lokalerne afleveres i samme stand, som de modtages.

Retningslinjer for benyttelse af kommunale lokaler

Lokaler og evt. særligt udstyr til brug i lokalerne skal bestilles hos skolens pedel indenfor normal arbejdstid.

Pedellen kan i nødstilfælde tilkaldes udenfor normal arbejdstid. I forbindelse med indkvarteringer træffes særlig aftale med pedellen/sekretariatet.

Hver enkelt forening, der benytter lokaler på skolen, skal have en leder, som får udleveret og er ansvarlig for en nøgle. Der betales et depositum på 100 kr., der tilbagebetales ved aflevering af nøglen. Depositummet betales på skolen, hvorefter nøglen vil blive udleveret.

Når et hold forlader et lokale, vil det være ansvarlig for,

 • at vinduer og døre er lukket,
 • at lyset i lokalet er slukket,
 • at der er ryddet op, så lokalet kan benyttes næste morgen,
 • at gulvet, i benyttede omklædningsrum, er tørret af.

 

Det sidste hold, der forlader skolen vil herudover være ansvarlig for.

 • at yderdøren er låst,
 • at lys, på gange og lignende, er slukket.

I øvrigt skal anvisninger fra skolen følges.

Såfremt disse betingelser ikke overholdes, vil det i første omgang medføre skriftlig påtale, og i gentagelses-tilfælde vil det medføre inddragelse af nøglen i en periode.

Anvisning af offentlige udendørsanlæg

Ansøgning for næste kalenderår skal indsendes til Familie- og Kultursekretariatet senest den 1. november, hvorefter den årlige fordeling foretages. Herefter kan der søges om de baner/arealer, der ikke er udlånt.
De baner der skal søges om ligger ved:

 • Lemtorpskolen
 • Lemvig Sø
 • Lemvig Gymnasium

Vil man låne andre af kommunens udendørsanlæg, skal man kontakte den forening, der bruger arealerne eller skolens pedel.

Lån af udendørsanlæg er gratis.

Kommunen afholder udgifterne til vedligeholdelse af kommunens udendørsanlæg.

Tilskud til opkridtning af baner

Hvert år, inden den 1. april, indsender foreninger, der opkridter håndbold- og/eller fodboldbaner på kommunale sportspladser, ansøgning om tilskud. Der ansøges elektronisk via http://foreningsportal.lemvig.dk/

Foreningen skal i ansøgningen oplyse antallet af baner der opkridtes, samt antallet af spillere under 25 år, der benytter banerne.

Budgetbeløbet, der er til rådighed, fordeles således:

 

•    2/3 af beløbet fordeles på grundlag af antallet af spillere under 25 år, og

•    1/3 af beløbet fordeles på grundlag af antallet af baner, der opkridtes.

Udbetaling af tilskud

Beløbet udbetales til foreningen. Foreningen skal selv betale kalk/maling og evt. løn til opkridtning.

Tilskud til el til lysanlæg

Hvert år, inden den 1. april, indsender foreninger, der benytter udendørs baner på kommunale sportspladser med lysanlæg, ansøgning om tilskud til el til lysanlæg.

De kvitterede originale bilag indsendes for det foregående kalenderår.

Der ydes tilskud med 75% af de dokumenterede udgifter til el til lysanlæg. Der ydes ikke tilskud til etablering og vedligeholdelse af lysanlæg.

Materiel til udendørsanlæg

Hvert år, inden den 1. november, indsender foreninger der benytter udendørs baner på kommunale sportspladser ansøgning om materiel. Der ansøges elektronisk via http://foreningsportal.lemvig.dk/                         

Der kan søges om tildeling af kridtmaskiner, mål, net og hjørneflag.

Efter ansøgningsfristens udløb beslutter Familie- og Kultursekretariatet, hvilke ønsker der kan imødekommes for de midler, der er til rådighed.

Bevilget materiel leveres til den efterfølgende forårssæson. Materiellet tilhører Lemvig Kommune.

I henhold til Folkeoplysningsloven, skal der ydes tilskud med mindst 65% til driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Tilskudsprocenten i Lemvig Kommune er fastsat til 67% i 2015.

Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde tilskud til nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis Familie- og Kulturudvalget kan anvise et egnet offentligt lokale.

Lokalerne skal være privatejede og beliggende inden for landets grænser eller i Sydslesvig.

Der ydes kun tilskud til leje af timer, hvor der foregår en medlemsaktivitet i lokalerne. Foreningerne skal årligt kunne dokumentere deres aktivitetstimetal. Disse oplyses til Familie- og Kultursekretariatet i forbindelse med årsopgørelsen.

Tilskuddet kan nedsættes,

 • hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til hallens, lokalets eller lejrpladsens anvendelse i øvrigt,
 • hvis driftsudgifterne ikke svarer til det normale niveau på egnen,
 • hvis der i lejebeløbet er udgifter, som foreningen ikke kan få driftstilskud til, hvis det havde været deres eget lokale m.v.

 

Der ydes ikke tilskud til,

 • lokaleudgifter i f. m. offentlige, entrégivende arrangementer
 • lokaleudgifter i f. m. arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af spil, herunder pladespil, bingo og lign., hvori indgår økonomisk gevinst for foreningen
 • udgifter til lokaler - bortset fra svømmehaller - til hvilke andre samtidig har adgang mod betaling.

 

Tilskud til følgende udgifter skal godkendes af Kommunalbestyrelsen:

 • Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til,
 • Nye lejemål i haller eller ændringer af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for Kommunalbestyrelsen,
 • Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for Kommunal-bestyrelsen,
 • Nye lokaler og lejrpladser, eller til nye lejemål vedr. lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for Kommunalbestyrelsen.

 

25-års reglen
Hvis antallet af medlemmer over 25 år overstiger 10% af det samlede antal medlemmer foretages der fradrag i tilskuddet. Der foretages kun fradrag med den procentdel, der ligger ud over 10%.

Eksempel:

 • Hvis antallet af aktive medlemmer over 25 år udgør 11% af det samlede medlemstal, vil der blive trukket 1% af tilskuddet.
 • Hvis antallet af aktive medlemmer over 25 år udgør 84% af det samlede medlemstal, vil der blive trukket 74% af tilskuddet.

Medlemstallet opgøres pr. 31/12 i det kalenderår, der ansøges for. Det er kun aktive medlemmer der skal tælles med i opgørelsen. 1 person tæller kun med 1 gang selvom hun/han deltager i flere aktiviteter. Ledere og instruktører skal ikke tælles med i opgørelsen.

Seniorafdeling

Det accepteres, at der i en forening oprettes en motions-/seniorafdeling, hvor medlemmerne ikke medregnes i foreningens medlemstal. Dog skal det kunne dokumenteres, at alle seniorafdelingens udgifter/indtægter ved f.eks. lokaleleje ikke medregnes i ansøgning om driftstilskud. Acceptabel dokumentation vil være et selvstændigt regnskab for seniorafdelingen eller særligt specificerede poster i foreningens samlede regnskab.

Tilskud til egne og lejede lokaler og lejrpladser

For andre lokaler end haller ydes der tilskud til nedenfor nævnte driftsudgifter:

1)         Egne lokaler og lejrpladser:

             a)    renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenuet anvendes til anlægsudgifter til det pågældende lokale eller lejrplads,

             b)    skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen,

             c)    udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og evt. fornødent tilsyn.
 

2)         Lejede lokaler og lejrpladser:

             a)    det aftalte lejebeløb,

             b)    afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse iflg. lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og evt. fornødent tilsyn.

 

Eventuelle leje- eller fremlejeindtægter trækkes fra før beregning af lokaletilskud.

Se også afsnittet Årsopgørelse.

Hvis driftsudgifterne eller lejeudgifterne pr. time overstiger 126,61 kr. i 2015, ydes der kun tilskud til dette beløb.

Er lokaleudgifterne afholdt af flere foreninger, beregnes lokaletilskuddet til hver forening forholdsmæssigt på grundlag af det antal timer, den enkelte forening har haft aktiviteter i lokalerne.

Opgørelse af aktivitetstimer i egne/lejede lokaler

Foreningen skal opgøre antallet af timer, hvor der har været medlemsaktiviteter i lokalerne. Tilskudsgrundlaget kan højst udgøre et beløb beregnet således:

Aktivitetstimer pr. lokale x 126,61 kr. (2015).

Nye driftsudgifter

For at kunne få tilskud til følgende driftsudgifter, skal der søges om godkendelse af udgiften hos Familie- og Kulturudvalget senest 1. april året før:

 

 • Nye lejemål i andre lokaler end haller.
 • Forøgelse af driftsudgifterne vedr. egne eller lejede lokaler.
 • Nyetablering/renovering af egne lokaler.

 

Rideklubber

Der ydes tilskud til rideklubbers udgifter til ridehal og rytterstue, idet tilskud til rytterstue dog maksimalt ydes for 1¼ time om ugen pr. 5 medlemmer og højst 4 timer pr. dag. Der ydes ikke tilskud til udgifter til stald.

Ansøgning om tilskud

Der skal indsendes budgetskema for det kommende kalenderår senest 1. november.

A conto tilskud, egne og lejede lokaler

Hvis foreningen ønsker det, kan der, på grundlag af det godkendte budget udbetales et a conto tilskud. A conto tilskuddet udbetales med 80% i januar måned, dog deles tilskuddet i 2 rater, hvis tilskuddet overstiger 100.000 kr. 2. rate udbetales i juli måned. De resterende 20% af tilskuddet tilbageholdes til slutafregning sammen med hele tilskudsbeløbet for de foreninger, der ikke ønsker at få udbetalt a conto tilskud.

Årsopgørelse

Som dokumentation for kalenderårets faktiske udgifter indsendes senest 1. april en årsopgørelse.

De tilskudsberettigede udgifter fremgår i overskrifter af afsnittet "Tilskud til egne og lejede lokaler og lejrpladser". Her følger en specificering af de tilskudsberettigede udgifter der skal opgøres:

Egne lokaler og lejrpladser:

 1. Lejebeløb iflg. lejekontrakt til klublokaler og lejre.
 2. Renter af prioritetsgæld:
  Renter og bidrag af prioritetsgæld/kassekredit.
 3. Ejendomsskatter, afgifter og renovation:
  Ejendomsskat, renovation, forbrugsafgifter, fastnetabonnement vedr. 1 stk. telefon pr. klubhus, TV-licens til DR og TV2.
 4. Forsikringer vedr. ejendommen:
  Løsøre-, stormflods-, ejendoms- og erhvervsforsikring, AES: Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring.
  ½ tilskud til årsabonnement hos Falck og Rednings-Ringen.
 5. Vedligeholdelse af ejendommen:
  Der skelnes mellem almindelig vedligeholdelse og nyanskaffelser. Ved almindelig vedligeholdelse forstås nødvendige reparationer af ting, som går i stykker eller slides, fordi de bliver brugt eller tæres af vind og vejr.
  Der ydes kun tilskud til vedligeholdelse, der direkte vedrører lokalerne/bygningerne.
  Der ydes således ikke tilskud til mindre ”løse” udgifter, f.eks. skabslåse, nøgler, udstyr så som: tv, radio, service, dug, værktøj osv. samt vedligeholdelse/indkøb af udenomsarealer og ting der hører til udenfor f.eks. stakit, flagstang, græsfrø, fliser, sand, sneskraber osv.
 6. Opvarmning og belysning.
 7. Rengøring, lønninger:
  Lønudgifter og feriepenge dog ikke gebyrer til banken.
 8. Rengøring, artikler:
  Rengøringsmidler og materialer samt leje af måtter.
 9. Evt. fornødent tilsyn:
  Løn til pedel/opsynsmand/kvinde eller lign. dog ikke gebyrer til banken.
 10. Fradrag for lejeindtægter:
  I forbindelse med udlejning vil der ikke blive fratrukket gebyrer til banken m.v. samt administrationsudgifter.

 

Familie- og Kultursekretariatet har mulighed for at indkalde foreningens regnskab m/bilag til stikprøvekontrol.

Af regnskabet skal fremgå de tilskudsberettigede udgifter, således at disse kan afstemmes direkte med oplysningerne på opgørelsesskemaet (se ovenfor punkt 1-10).

Tilskud til motionscentre

Der ydes tilskud til foreningsaktiviteter i motionscentre.

 • Motionscentret betragtes som ét lokale – uanset det kan være opdelt i 2 eller flere afdelinger
 • Der ydes tilskud med 65%, som er lovens minimum
 • Der ydes tilskud til lokalet, ikke til inventar og maskiner
 • 25-årsreglen er gældende
 • Foreningerne skal opgøre antallet af timer, hvor der har været medlemsaktivitet i lokalerne, dvs. de timer hvor der er instruktion, hold eller fællestræning
 • Der bevilges aktivitetstilskud/medlemstilskud til de medlemmer, der deltager i aktiviteter, som er fastlagt og foregår på hold med instruktør
 • Der skal være mindst mulig administration for foreningerne og kommunen
 • Der må ikke ydes aflønning af trænerer, instruktører m.fl.
 • Motionscentret skal tilslutte sig Antidoping Danmarks regelsæt
 • Reglerne træder i kraft fra 1. januar 2015

Fremadrettet søges der ved ændringer i benyttelsen af motionscentrene indarbejdet et loft for tilskuddet på 800 årlige aktivitetstimer.

Tilskud til idrætshaller, svømmehaller og andre haller i Lemvig Kommune

Familie- og Kulturudvalget afsætter hvert år en rammebevilling til foreningernes brug af haltimer på "x" antal timer, i følgende haller:

 • Bøvling Hallen
 • Harboøre Centeret
 • Klinkby Hallen
 • Lemvig Idræts- og Kulturcenter
 • Ramme Hallen
 • Tangsø Idrætscenter
 • Thyborøn Fritidscenter
 • Østhallen

Timerne fordeles på:

 1. Haller over 800 m²
 2. Minihaller mellem 400 m² og 800 m²
  (Multihallen i Harboøre og Rulleskøjtehallen i Tangsø).
 3. Svømmehaller.
 4. Wellness.

1 haltime er 60 minutter.
Der ydes tilskud til maksimum 1.800 foreningstimer pr. halgulv pr. år.
Der ydes tilskud til maksimum 1.800 + 900 foreningstimer i Østhallen.(svarende til 1 + ½ halgulv)
Der ydes kun tilskud til foreningstimer, hvor der er aktivitet.
Hallerne skal synliggøre deres booking af timer på nettet, således at alle borgere har mulighed for at se ledige tider.
25-års reglen er ikke gældende for haltimer i ovennævnte haller. Dog er den gældende for omklædnings-rum, klublokaler i haller samt andre lokaler i haller.

I 2019 ydes der tilskud med følgende takster:

Takst i 2019

Fremskrevet med 2%

Leje


 

Tilskud


67 %  

 


Foreningens andel

33%

Minihal 261,06 174,91 86,15
Alm. Hal 391,40 262,24 129,16
Svømmehal 894,79 599,51 295,29
Welness 757,48 507,51 249,97
Klublokale  29.154,24 19.533,34 9.620,90
Omklædningsrum     20.976,93  14.054,54 6.922,39

 

Takster fastsat af Kulturministeriet  
Alm. Lokaler 135,98 91,11 44,87
Andre haller/sale 272,05 182,27 89,78

 

For at hallerne kan få udbetalt det fulde tilskud er det en betingelse, at foreningernes procentvise andel er betalt. Det henstilles til halbestyrelsen at opkræve foreningernes andel efter en drøftelse med foreningerne, dog max. den sats der fremgår af ovenstående tabel (i 2018).

Hvis hallerne opkræver mindre af foreningerne end de ovennævnte satser, vil tilskuddet fra kommunen blive reduceret i forhold hertil, således at foreningens andel altid vil udgøre den fastsatte procentandel.

Kommunens tilskud betales forud med 85% i januar måned til de enkelte haller indenfor den godkendte rammebevilling. De resterende 15% af tilskuddet tilbageholdes til slutafregning året efter.

Hallerne sender, senest den 1. april, en opgørelse til Familie- og Kultursekretariatet over det faktiske forbrug, fordelt på de enkelte foreninger med oplysning om foreningens andel af timeprisen. Opgørelsen skal være revisionspåtegnet.

Tilskuddet reguleres i forhold til de faktiske timer indenfor rammebevillingen.

Der ydes ikke tilskud til opvarmningslokaler og mødelokaler i idrætshaller.

Svømmehallen på Nr. Nissum Seminarium får afsat en rammebevilling på baggrund af foreningernes ønsker. Familie- og Kulturudvalget betaler seminariet for brug af timerne, og foreningerne opkræves herefter et gebyr. Gebyret er fastsat til det samme som andre foreninger betaler for timer i svømmehaller.

25-års reglen er ikke gældende for timer i svømmehaller i Lemvig Kommune.

Ansøgning om tilskud til leje af haller jf. ovenstående

Den enkelte forening skal, hvert år inden 1. november, ansøge om at få afsat et budget for driftstilskud til lokaler for det efterfølgende kalenderår.

 

Der afsættes årligt en beløbsramme til en udviklingspulje indenfor folkeoplysningens område.

Puljen kan yde tilskud til følgende formål:

 

 • Folkeoplysende aktiviteter for børn og unge der ikke tiltrækkes af øvrige tilbud
 • Indsats for bedre klubliv i folkeoplysende foreninger for børn og unge
 • Nye initiativer
 • Udviklingsarbejde
 • Enkeltstående projekter
 • Tværgående aktiviteter

 

Puljen kan endvidere anvendes til særlige formål/særlige situationer inden for folkeoplysningen.

Puljen administreres af Familie- og Kulturudvalget.
Der kan fastsættes temaer for hele eller dele af den årlige beløbsramme til særlige formål.

Puljen kan anvendes til tilskud eller til kommunale initiativer.

Familie- og Kulturudvalget kan fastsætte nærmere betingelser ved ydelse af tilskud, f.eks. til dokumentation/rapportering samt regnskab.

Familie- og Kulturudvalget kan fravige kravet om foreningsdannelse ved ydelse af tilskud efter denne pulje.

Ansøgning sendes til Familie- og Kultursekretariatet.

I Folkeoplysningsbekendtgørelsens §20, stk. 3 er det fastsat, at kommunen kan beslutte, om regnskabet skal revideres af en folkevalgt revisor, eller om regnskab af større tilskud skal revideres ved registreret eller statsautoriseret revisor.

I Lemvig Kommune er det besluttet, at der ikke skal fastsættes nogen grænse mellem større eller mindre tilskud. Det vil sige, at tilskudsregnskaberne som minimum skal revideres af en folkevalgt revisor.

Foreningen skal give revisoren de oplysninger og den bistand, som revisoren anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv. Revisoren skal have adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendig.

Følgende er kun gældende for de tilskud foreningen modtager fra kommunen. Revisors eventuelle andre opgaver vedrørende foreningens øvrige indtægter/udgifter er ikke omfattet.

Revisor skal ved revision af regnskabet kontrollere følgende:

 

 1. Er regnskabet rigtigt?
 2. Har foreningen overholdt loven?
 3. Har foreningen overholdt kommunens tilskudsregler?
 4. Anføre sine bemærkninger til regnskabet i en påtegning.
 5. Sikre, at regnskabet giver et billede af de reelle forhold.
 6. Påse, at de kommunale tilskud fremgår de relevante steder i regnskabet.
 7. At regnskabet er rigtigt ført og i overensstemmelse med bilagene.
 8. At de opgivne beholdninger og aktiver er tilstede.

 

 

For alle tilskudsordninger gælder,

 • at revisoren skal undersøge om foreningens oplysninger til brug ved beregning af tilskud i forhold til kommunens støtteordninger er korrekte, og
 • om udgifterne har været afholdt til det, der er søgt/givet tilskud til.

 

 

Habilitet

Der gælder ikke særlige habilitetsregler for foreningsvalgte revisorer. Generalforsamlingen skal selv sørge for, at der vælges en revisor, man har tillid til.

Der eksisterer dog følgende generelle betragtninger vedrørende den folkevalgte revisors habilitet.

Revisor skal være fuldstændig uafhængig af foreningens bestyrelse og kan derfor ikke være:

 

- medlem af bestyrelsen/ledelsen

- ansat i foreningen

- i familie med et bestyrelsesmedlem eller kasseren

 

For professionelle revisorer gælder lovreglerne fra love om hhv. registrerede og statsautoriserede revisorer.

Ansvar

Det påhviler foreningen, at der tages økonomiske hensyn ved forvaltningen af foreningens tilskudsmidler, og den skal sørge for, at regnskab og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde.

Med denne bestemmelse fastslås det gennemgående princip i Folkeoplysningsloven, nemlig at det er foreningens ledelse, der har ansvaret for foreningens økonomi.

Derudover er det klart, at der gælder almindelige strafferetlige regler for revisorer af alle regnskaber, hvis man som revisor bevidst har afgivet urigtige oplysninger til det offentlige eller andre.

Forbehold

Revisor skal anføre i påtegningen, hvis der er forbehold i forhold til revisionen af regnskabet.

Revisor skal gøre foreningen opmærksom på eventuelle overtrædelser af lovens bestemmelser samt tilsidesættelse af de kommunale regler. Foreningen har i så fald pligt til at meddele dette til Kommunal-bestyrelsen inden tre uger. Revisors bemærkninger sendes sammen med meddelelsen. Sker det ikke, har revisor pligt til snarest at underrette Kommunalbestyrelsen.

Hvis der er mistanke om uregelmæssigheder i regnskabet eller i øvrigt ønske om at kontrollere foreningens oplysninger, kan kommunen indhente yderligere oplysninger hos foreningen.

Kommunalbestyrelsen kan udsætte eller afslå at yde tilskud for en nærmere angiven periode, hvis en forening ikke overholder loven eller de kommunale regler, herunder regnskabsaflæggelse.

Tilskud der ikke er anvendt i overensstemmelse med loven og de kommunale regler, skal tilbagebetales eller modregnes i det kommende års tilskud.

Klage over Familie- og Kultursekretariatets afgørelse kan, inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse, sendes til Familie- og Kulturudvalget.